فسفر مس

 

Capture۶۶

Capture

فسفر مس

Capture

برای ورود فسفر در ترکیب فلزات پایه مس مانند برنج یا برنز از الیاژی از فسفر ومس استفاده مینمایند مقدار فسفر موچود از ۵ تا ۱۵ درصد قابل ابتیاع است درایران عموما ۱۳درصد بریتانیا ۱۵ ونوع هندی بشرح چدول ۸درصد میباشد بسته بندی این کالا بصورت بشکه ای از ۱۰۰تا ۲۵۰کیلویی واین واحد توانایی ارایه خورده فروشی نیز دارد

توجه: فسفر مس با هوا قابلیت ترکیب دارد و سریعا نیز سولفات میگردد . 

Capture

۸۸