ویدئو

بخش فیلم یا ویدئو به سبب آشنایی بازدید کننده با برخی ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه و همچنین کارخانه های ارائه دهنده نمایندگی به آمیژه مواد می باشد که تو ضیح برخی از آن ها در فضای استاتیک مقدور نبوده و خصوصا تشریح در هنگام مشاوره و آموزش که اشاره به آن الزامی می باشد . لذا نمایش این بخش به معنای توانمندی این مجموعه نبوده هرچند قدرت پاسخگوئی آن را رد نیز نمینمائیم .