ویدئو

بخش فیلم یا ویدئو به سبب اشنائی بازدید کننده با برخی ماشین الات و تجهیزات ومواد اولیه و همچنین کارخانه های ارائه دهنده نمایندگی به امیژه مواد میباشد که تو ضیح برخی از انها ان در فضای استاتیک مقدور نبوده و خصوصا تشریح در هنگام مشاوره واموزش که اشاره به ان الزامی میباشد.لذا نمایش این بخش به معنای توانمندی این مجموعه نبوده هرچند قدرت پاسخگوئی انرا رد نیز نمینمائیم .