فرو سیلیکو منگنز

حح

Capture

فرو سیلیکو منگنز

Capture

فرو سیلیکو منگنز فرو آلیاژی با کارایی فرو سیلیس و منگنز توامان میباشد با مشخصات تقریبی زیر : 

Capture

فرو سیلیکو منگنز جدول

Capture

نوع بسته بندی قابل تحویل بیگ بگ یک تنی میباشد 

Capture