فرا رسیدن نوروز باستانی، یاد آور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشیدجم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.

فرا رسیدن نوروز باستانی، سال ۱۳۹۹ یاد آور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشیدجم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.

0Shares