انتخاب ساینده

راهنمای انتخاب ساچمه و گریت

Capture

پیش از شروع بحث انتخاب ساینده فلزی میبایست یاد اورگردم که درمهندسی سطح و درساچمه زنی چه در شات بلاست وچه ایربلاست  کلا ما با چهار سطح یا طبقه روبرو هستیم و با انچام عمل ساچمه زنی در پی غلبه بر هریک از این سطوح هستیم که عبارتند از :

CaptureCapture

سطح فوقانی : 

CaptureCapture

اگر یک قطعه تمیز هم باشد  دراین قسمت شاهد لایه ای از غبار برروی ان خواهیم بود با توجه به اینکه غبار انرژی زیادی برای زدودن نبازمند نیست این سطح با شستسو و نمد مالی بسهولت تمیز میگردد 

 

سطح الوده :

Capture

این قسمت از سطح به دلایل زیر الوده است

Capture

زنگ زدگی و اکسیداسیون سطحی ویا پوششهای شبه گیاهی دریایی وجودی

پوسته دار شدن سطح فلزات فلزات بابت اهنگری ،ریخته گری ،عملیا ت حرارتی لایه ای به نسبت قدری محکمترچسبید ه

به سطح وچود داشته که با ساچمه زنی هدف ما ازبین بردن سطح فوق میباشد بنا براین هرچه این سطح ضخیمتر ومحکمتزبه لایه وصل شده باشد انرژی بیشتری برای کندن ان نیاز مندیم  با محاسبه انرژی لازم جدول انتهایی بهترین پیشنهاد را برطبق انرژی جنبشی برای انتخاب ساچمه ارایه داده است

Capture

سطح ماشینکاری : 

Capture

این سطح قسمتی از قطعه میباشد که اگر لازم به ابزار زدن و با پرداخت نمودن وپوشش کشیدن مانند رنگ وکوتینگ باشد روی ان

کار واثر گذاری انجام میدهند برای اثرگذاری روی این سطح ممکن است از ذرات گوشه دار و با انرژی بیشتر درعملیات پاشش ساینده بهره ببرند . 

Capture

زیر سطح قطعه : 

Capture

این قسمت بیشتر درکوبیده شدن وبرای شات پینینگ  مطرح میگردد وبرای افزایش طول عمر روی ان کار انچام میدهند انتخاب ماشین وساینده برای این لایه قدری پیچیده میباشد

یبلایفغ

جدول زیر پیشنهاد استفاده از ساینده براساس قطعه و اندازه میباشد 

Capture

Capture

۶

Capture

که موارد اشاره شده در بالا کلا در آن ملاحظه گردیده است

توضیح اینکه انتخاب ساینده بر اساس هدف مورد نظر بر مبنای محاسبات انرژی سیمیک و موارد اشاره شده در سطوح متعارف Capture

انتخاب شکل گوشه دار ساینده در محدوده سطوح دو وسه مطرح  میباشد برای  لایه اول وچهارم از ساچمه کروی استفاده میگردد

درماشینهای با سرعت ثابت توربین کنترل انرژی لازم با اندازه ساینده است همانطور که مشهود است ساینده درشت صرفا برای از بین بردن لایه های چسبناک در ریخته گری ،اهنگری وعملیات حرارتی بکارگرفته شده اند وساینده کوچکتر برای ظرافت بیشتر فارغ از اصول علمی انتخاب ساینده برای برخی از قطعات کاری تجربی میباشد . 

انتخاب سختی وموارد دیگر وابسته به هدف از عملیات ساچمه زنی است .