پیام مدیر عامل

 

فففCapture

ایران با تمدنی ۱۰۰۰۰ ساله ،گاهواره علم و هنر و یکی از نقاط مسلم پیدایش ریخته گری دارای ذخایر عظیم انرژی و فلزات و مردمی عاشق پیشرفت و از همه مهمتر سرمایه ای به نام نیروی جوان . افتخار شرکت آمیژه مواد آسیا خدمت به عزیزانی است که دراین مرز وبوم با همه مشکلات سرراه این صنعت با کمترین امکانات بزرگترین افتخارات را رقم زدند .

Capture

نظر به چالشهای پیش روی این صنعت و درک فضای رقابتی حاضر و حرکت رو به جلوی صنعتگران این نسل این شرکت اقدام به تدوین راهبردی مطابق با این خواسته ها نمود و هم راستا با این وضعیت ، ضمن ارتقا سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری  خود به فن آوریهای نوین و همچنین جذب و بکارگیری نیروهای نخبه و جوان سعی در پاسخ هرچند مختصر به این خواسته داشتیم و دست پیشکسوتان را بوسیده همراه شما و حامی نسلهای بعدی خواهیم بود .

Capture

جذب و بکارگیری نیروهای نخبه وجوان ،همزمان با ارتقا سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری ، پیشرفته ترین فن آوریها را بکارگرفته و نظام استاندارد مدیریتی را نیز درسازمان خود مستقر نمودیم . اعتقاد من بر قرارگرفتن نام ایران و صنعتگر ایرانی بر چکاد اقتصاد صنعتی جهان است و برای رسیدن به آن نقطه همه توان خود را بکارخواهیم بست.

لازم

قاسم یزدانفرد – مدیریت عامل

CaptureCapture

                                                                                                                                                                                                      

Capture