آمیژه آلومینیوم

نقطه ذوب الومینیوم به گونه ایست که فلزات دیگر تنها با شرایط خاص قادربه اختلاط با این فلز میباشند فلزات کلسیم ،منگنز کروم وکلسیم تنها با مشخصات زیر با الومینیوم مذاب قابل امتزاج میباشد. . 

Capture
سیلیس متال و کدهای تعریف شده آن 

Capture

۷۷۷

Capture

 

۸۸

Capture

کروم متال و مشخصات آن 

CaptureCapture

ققققق

Capture

مشخصات کلسیم متال قابل امتزاج با آلومینیوم 

Capture

چچچCapture

Capture

کلسیم متال ۲

Capture

منگنز متال نیز بصورت پرک شده ویاشمش قابل عرضه میباشد .

Capture

تتتتت

Capture

بسته بندی : این مواد بدلیل تاثیر پذیر بودن ازرطوبت وهوا بصورت بشکه درلفاف وبا اوزان ۲۵۰ و یکصد کیلوگرمی عرضه میگردد

Capture

۹۹۹

 

Capture