کمک ذوب

افزودنی ها

 

CaptureCapture

افزودنی ها

Capture

افزودنیها با مخلوط و ترکیبی شیمیایی تاثیر فیزیکی در فرایند ذوب گذاشته وسبب افزایش کیفیت قطعه وبهره وری تولید  میگردند.

گرایش به مواد افزودنی با صنعتی شدن وتوسعه صنایع  ریخته گری افزایش بطوریکه  امروزه کمترواحد ریخته گری  را میتوان در  استفاده ازاین محصولات بی نیاز دانست  . اغلب افزودنی ها  ها ازجنس مواد شیمیایی ویا مخلوط پودری وبرخی نیز فلزی میباشند بایستی توجه داشت اثر گذاری این مواد  شامل محدوده زمانی بوده  لذا بدون سفارش تولید و عرضه نمیگردند .

به طور کلی افزودنیها شامل  برخی الیاژهای فلزی اهنی  ،غیر اهنی با نام کمک ذوب و افزودنیهای ماسه ،قالب و  ماهیجه ،خوردکن و… میباشند وبطور خلاصه وبراساس نوع کاربری عبارتند از:

Capture

افزودنیهای فلزات اهنی

Capture

شامل انواع جوانه زا برای چدنهای خاکستری و داکتیل ،مواد نشکن منیزیوم که فلزی هستند

پودرهای گوگرد زدا و اخال زدا برای چدنها وفولاد مانند دی سولفکس و فروژن

گدازاورها وعایق های تبادل  حرارت بخصوص برای شمش ریزی شامل ترمیت ،ایزو ترم واگزوترم

Capture

افزودنیهای فلزات غیر اهنی 

Capture

شامل جوانه زا برای ریزدانه کردن الیاژهای الومینیوم  والیاژهای مس

اصلاح کننده ازجنس غیر فلزی برای اصلاح  ساختار نقطه اویتکتیک الیاژهای الومینیوم

CaptureCapture

افزودنی های ماسه ،قالب و ماهیجه بیشتر شیمیایی هستند 

Capture

Captureخرد کننده قالب و ماهیجه

خمیر درز بندی قالب و ماهیجه 

جسب ترمیم  قالب و ماهیجه

Capture

گاز زدا وتصفیه کننده که پایه وشکل شیمیایی دارند

Capture

گاززدا ی قرصی با بیس کلر برا تصفیه مذاب الومینیوم

گاززدای قرصی باببیس نیتروژن بربرای تصفیه الیاژهای الومینیوم

Capture

سرباره گیر ها

Capture

سرباره گیر یا کاورال مذاب الیاژهای الومینیوم برای تمیزی کوره ، اصلاح ساختار

سرباره گیر مس و الیاژهای ان

سرباره گیرچدن وفولاد  یا سلا کس که ازجنس پرلیت دردانه بندی متفاوت  میباشد 

Capture

انواع جسب سیلیکات ماسه CO2

Capture

جسب مایع  اتصال ماهیجه جسب سفید وجسب قرمز

Capture

پوشان ها

Capture

پوشانها موادی هستند که با پوشاندن سطح ماهیچه ها  سبب افزایش نگهداری و استحکام ماهیچه ها میگردند  ازجنس مایعات بوده و با بیس اب والکل تولید میگردند. ماده اصلی انها گرافیت جرب ومواد مشابه ان میباشد که  عبارتند از

انواع پوشان ابی برای قالب ماهیچه های تهیه شده برروش هات باکس وپوسته ای اهنی و غیر اهنی

پوشانهای ماهیجه وقالب ماسه ای شامل پوشان زیرکنی ، گرافیتی ،زیرکن گرافیتی ،الومینا سیلیکاتی

پوشانهای پایه الکلی با قالبهای چسب  سرد یا کولد باکس برای ریخته گری اهنی وغیراهنی با مواد زیر کنی ،گرافیتی ،زیرکن گرافیتی ، منیزیتی، الومینا سیلیکاتی

پوشانهای قالب فلزی یا دایکوتها  برای ریخته گری ثقلی الیاژهای غیر اهنی وریخته گری تحت فشار بالا  وپایین غیر اهنی مانند  دایکست و..

Capture

انواع جدا کننده قالب 

Capture

ازچنس روغن  مایع  برای جدایش دوفلزمانند دایکوت دردایکست ،فورج وریژه

ازجنس پودری برای ماسه وقالب مانند سپاریت از جنس تالک

Capture

تالک

 

Capture

نظر به نامگذاری متفاوت  شرکتهای تولید کننده لطفا هنگام سفارش کالا به عملکرد کالا اشاره واز مشاوره کارشناسان این شرکت بهره مند گردید

روشهایی فیزیکی نیز  برای  بهینه سازی ضایعات  وجود دارد مانند استفاده ازحوضچه  تغذیه بارکه درمسیر ورود ذوب وابتدای قالب ماهیچه قرارمیگیرد وسبب کنترل سرعت ذوب ریزی شده  ویا فیلترهای سرامیکی که انها نیز در مسیر بارربزی وذوب قرار میگیرند تا مواد مذاب را تصفبه نمایند 

Capture

تاللللللCapture