نیکل منیزیوم

 

نیکل منیزیوم 

Capture

نیکل منیزیومCapture

Capture

برای ورود نیکل و منیزیوم درترکیب الیاژهای فولاد و چدن از الیاژنیکل منیزیوم با درصدهای متفاوت بشرح ذیل میتوان استفاده نمود . 


Capture

جدول نیکل منیزیوم