فرو وانادیوم

 

فرو وانادیومCapture

Capture

فرو وانادیوم

Capture

از خصو صیات فرو وانادیوم ایجاد ریز دانگی،افزایش سختی و ایجاد مقاومت در برابر سلیش در صنایع ساخت فولاد است . 

ازاینرو برا تولید فولاد ها ی الیاژی با این خاصیت مانند چرخ دنده ها ،محورها ،میل لنگ ها ،قاب دوچرخه وقطعات مشابه کاربرد فراوان دارد .

Capture

روش تولید : Capture

  • استخرا ج از منبع تولید
  • متالو ترمی جهت احیا وتولید فرو وانادیوم

Capture

 

۴Capture