فرو الومینیوم

 

=
فرو الومینیوم

Capture
گاززدای فوق العاده درصنایع فولاد سازی میباشد بعلاوه بسیار مناسب برای هنگامی است که با قراضه فولاد یا چدن ریزی در کوره صورت میپذ یرد . بیشترین کاربرد این محصول وارد کردن الیاژالومینیوم درذوب میباشد علاوه براین درساخت الکترود چوشکاری نیز کاربرد دارد . این محصول معمولا در غالب این انالیز عرضه می گردد هرچند توانائی عرضه محصولات طبق سفارش نیز وجود دارد

Capture

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲