فرو فسفر

 

۱۲۳۴۵Capture

فروفسفر بیشتر در فولاد های ساختمانی که مقدار آن بسیار کم است  استفاده می شود آلیاژهای فسفر شکننده بوده ودر برابر ضربه حساس می باشند.همچنین فسفر استحکام ومقاومت خوردگی را در برابر واکنشهای شیمیایی افزایش می دهد.  یکی از مصارف مهم فروفسفر برای تولید بوشهای ظریف وتولید پودرجوشکاری میباشد بعلاوه واحدهای تولید کننده لوله چدنی نیز از این امیژان استفاده می نمایند اصولا فسفر مقاومت به فشارهای استاتیکی درمقاطع را می افزاید فسفر در فولاد ها عامل مخرب است به همبن دلیل میزان آن از۳% تا ۵%تجاوز نمی کند . کلا فسفربه عنوان ا کسیژن زدا در صنایع متالورژی فولادهای خاص استفاده می شود.

CaptureCapture

آنالیز فرو فسفر

Capture

CaptureجCapture

CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture

فروفسفر دربسته بندی بیگ بگ عرضه میگردد 

Capture