تجهیزات ریخته گری

47

بیشتر تجهیزات صنعت ریخته گری مشترک با صنایع دیگر بوده وبطور خاص اقلام محدود وکاملا تخصصی دراین صنعت مادر وجود دارد که بیشتر ساخته دست ریخته گران زحمتکش میباشد ومقدار محدودی از انها توسط شرکتها و کارگاههای دیگر ساخته میشود با توجه به اینکه بازار هدف این شرکت صنعتگران متوسط و روبه رشد میباشد لذا قسمت محدودی از این وسایل نیز بشرح زیربرای فروش معرفی گردیده است.

Capture